International_protection.png

 

Pokud nemůžete požádat o dočasnou ochranu (která je pro nově příchozí z Ukrajiny nejoptimálnějším řešením), můžete požádat o mezinárodní ochranu na základě mezinárodní smlouvy. Procedura trvá přibližně šest měsíců. Po podání přihlášky je potřeba se dostavit do přijímacího střediska. Poté se přemístíte do pobytového střediska, kde budete čekat na rozhodnutí. Budete dostávat podporu od státu jak během pobytového řízení, tak i potom, pokud vám bude udělena ochrana.

 

V tomto článku se dozvíte:


● Jaké druhy mezinárodní ochrany máte k dispozici

● Jaké výhody poskytuje

● Z jakých důvodů vám může být udělen azyl

● Kdo může získat doplňkovou ochranu

● Jak se přihlásit

 

Formy mezinárodní ochrany

Mezinárodní ochrana se poskytuje buď ve formě azylu (na dobu neurčitou), anebo doplňkové ochrany (na omezenou dobu).


Důležité! V Evropské unii nelze podat více žádostí současně (včetně Islandu, Lichtenštejnsko a Švýcarsko). Tento princip vychází z tzv. dublinského systému, podle kterého stát, ve kterém se žadatel nebo rodinný příslušník žadatele o mezinárodní ochranu legálně nachází, nese zodpovědnost za posouzení žádosti.

 

Státní podpora

Jakmile vám bude udělena mezinárodní ochrana, dostanete právo na pomoc od státu v rámci tzv. Státního integračního programu (SIP). Ten poskytuje pomoc v následujících oblastech:
Bydlení Pomoc s hledáním bydlení, hrazením nákladů při hledání bydlení, stěhování a zařízení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším vybavením.

Zaměstnání ​Získáváte stejná práva na pracovním trhu jako občané ČR. Můžete pracovat bez pracovního povolení nebo se přihlásit na úřad práce, kde vám pomohou s hledáním zaměstnání nebo nasměřují vás na rekvalifikační či jiné vzdělávací kurzy.
Vzdělávání – Máte možnost absolvovat intenzivní kurz českého jazyka. Pomohou vám také s uznáním vzdělání (nostrifikace) a zorganizují pro vás (nebo vaše děti) doučování, rekreační aktivity nebo kroužky. Dále máte nárok na pomoc se zápisem svých dětí do mateřské, základní nebo střední školy.

Sociální podpora Pomoc při jednání s institucemi a ​​vyřízení sociálních dávek.

 Zdravotnictví Pomoc při jednání se zdravotní pojišťovnou (máte přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění), pomoc s vyhledáním lékaře, doprovod a
zajištění tlumočení.

Můžete využít bezplatných právních služeb. 
 

Azyl

Řízení o udělení mezinárodní ochrany v České republice se řídí zákonem o azylu. Během řízení o udělení mezinárodní ochrany Ministerstvo vnitra zkoumá, zda byl žadatel v zemi původu pronásledován z důvodu uplatňování politických práv a svobod, rasy, pohlaví, náboženství, národností, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů. Každý, kdo prokáže, že byl pronásledován ve své zemi, dostane azyl v ČR.

Dalším důvodem pro udělení této formy mezinárodní ochrany je sloučení s rodinným příslušníkem (manželem, nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému již byl udělen azyl.

Posledním důvodem pro udělení azylu jsou humanitární důvody. Na udělení humanitárního azylu neexistuje právní nárok a pouze Ministerstvo vnitra rozhoduje o tom, komu a z jakých důvodů ho poskytne.

Základním předpokladem pro mezinárodní ochranu je, že se zcela vzdáte ochrany své země a nebudete se tam moci vrátit po dobu trvání azylu.

Po pěti letech azylu můžete zažádat o české občanství.
 

Doplňková ochrana

Doplňková ochrana se poskytuje osobám, u nichž je evidentní, že se po návratu do vlasti ocitnou ve vážném ohrožení života nebo lidské důstojnosti v důsledku mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, a to i přesto, že jejich přímé pronásledování není prokázáno. 


Doplňková ochrana je poskytována na dobu určitou. Může být však opakovaně prodloužena za předpokladu, že cizinci i nadále hrozí vážná újma, z důvodu které mu byla ochrana původně udělena.


Požádat o její prodloužení musíte sami, a to nejpozději 30 dnů před termínem její skončení.


Doplňková ochrana může být rovněž udělena z důvodu sloučení s rodinným příslušníkem (manželem, nezletilým dítětem nebo v případě nezletilého dítěte s rodičem), kterému již byla udělena doplňková ochrana.

 

Jak podat žádost? 

  • Žádost je třeba podat na Ministerstvo vnitra ČR. Formulář žádosti obdržíte od Ministerstva.
  • Jako žadatel budete nejprve ubytováni v přijímacím středisku, které nesmíte bez povolení opustit. 
  • Podstoupíte osobní a lékařskou prohlídku, budou vám odebrány otisky prstů a bude pořízena fotografie vašeho obličeje.
  • Jako průkaz totožnosti obdržíte kartu žadatele o mezinárodní ochranu.
  • Máte právo na bezplatné právní poradenství.
  • Během řízení vaší žádosti můžete bydlet v pobytovém středisku, ze kterého můžete kdykoli odejít.
  • Během procedury absolvujete jeden nebo několik pohovorů, abyste mohli poskytnout další podrobné informace o vaší žádosti. Během řízení bude komunikace probíhat v jazyce, kterému rozumíte, za přítomnosti tlumočníka.
  • Ve většině případů je řízení dokončeno do šesti měsíců od podání žádosti. Prosíme o trpělivost a aktivní spolupráci se zaměstnanci Ministerstva vnitra.

 

Přečtěte si informační materiál o řízení o udělení mezinárodní ochrany a o životě v České republice v češtině, angličtině, ruštině, nebo ukrajinštině.


Více informací o mezinárodní ochraně naleznete na stránkách
Ministerstva vnitra České republiky.

 

Zdroje informací:

Ministerstvo vnitra

Státní integrační program