Getting_married.png

 

Chystáte se na území České republiky uzavřít sňatek?

Obecně existují dva způsoby uzavření sňatku: civilní obřad nebo církevní obřad. Hlavním rozdílem mezi formami manželství je osoba oddávajícího. U občanského sňatku je oddávajícím úřední osoba (starosta, místostarosta nebo pověřená osoba), u církevního sňatku pak zástupce církve nebo náboženské společnosti. Ať již sňatek proběhne kteroukoliv formou, plynou z něj totožná práva i povinnosti.

 

Co je to manželství?

K uzavření manželství dochází, když se muž a žena vzájemně a na základě své svobodné vůle dohodnou na svatbě. Svůj souhlas vyslovují nahlas za přítomnosti oddávajícího a dvou svědků.

 

Tip:  Doporučujeme promyslet si místo a termín sňatku a na místní matriční úřad zajít osobně. Projednáte tam vše potřebné náležitosti a doklady pro uzavření sňatku. Obstarání všech dokladů je zpravidla časově náročné, s čímž je třeba počítat při stanovování termínu sňatku.

Jaké doklady jsou potřeba v případě občanského sňatku?

Před uzavřením manželství musí snoubenci předložit předepsané doklady, kterými prokáží způsobilost k uzavření manželství:

 • dotazník k uzavření manželství (v českém jazyce): získáte jej na kterémkoliv matričním úřadě, kde vám s vyplněním pomůže zaměstnanec matričního úřadu, anebo si jej můžete stáhnout z uvedeného odkazu dole na stránce;

Pokud si berete občana ČR, občan České republiky předloží:

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (není nutné dokládat, pokud je to uvedeno např. v občanském průkazu),
 • popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu nebo zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera.

Vy, jako cizinec, dokládáte:

 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (např. cestovní pas),
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad nesmí být starší 6 měsíců). Tento doklad se nazývá také vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vydá vám jej domovský stát (pro podrobnosti kontaktujte ambasádu či konzulát);
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno a pokud není součástí vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství;
 • další doklady, pokud jste byl/a již ženatý/vdaná (úmrtní list zemřelého manžela (je-li snoubenec ovdovělý); pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li snoubenec rozvedený)
 • nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané cizineckou policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Potvrzení nepředkládají občané Evropské unie, občané jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejích rodinní příslušníci.

Pokud obstarání dokladů z domovského státu je z nějakého důvodu nemožné, máte možnost požádat matriční úřad o prominutí předložení dokladu – úřad posoudí vaši žádost zpravidla do 30 dnů.

Pokud předkládané listiny vydal orgán cizího státu, musíte je opatřit soudním překladem do českého jazyka a nechat úředně ověřit.

 

Důležité: Nezapomeňte na tlumočníka

Pokud jeden snoubenec (či oba snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, je neslyšící nebo trpí ztrátou řeči, při uzavření manželství bude potřeba přítomnost tlumočníka. V těchto případech rovněž nelze bez tlumočníka podat písemnou žádost o uzavření manželství. Účast tlumočníka zajišťují snoubenci na vlastní náklady. 

 

Co je potřeba pro církevní sňatek

Manželství můžete uzavřít pouze před pověřenou osobou státem uznané církve nebo náboženské společnosti (jinými slovy, obřad nemůžete provést jen tak někdo).

Musíte navštívit matriční úřad příslušný místu, kde budete oddáni (váš kostel, kaple). Na matričním úřadě podáte písemnou žádost o vydání osvědčení o splnění všech požadavků pro uzavření manželství (v den svatby nesmí být osvědčení starší 3 měsíců) a předložíte výše zmíněné doklady.

 

Poplatky (platí pro občanský i církevní sňatek)

 • Uzavření manželství mezi snoubenci bez trvalého pobytu na území České republiky je zpoplatněné částkou 3000 Kč. Pokud jeden ze snoubenců má trvalý pobyt na území ČR, je poplatek 2000 Kč. Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1000 Kč.
 • Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč. Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu.

 

Chci se vdát na místě, které si vyberu sám

Jestliže chcete uzavřít manželství na jiném místě než v oddávací místnosti radnice nebo obecního úřadu (například v přírodě, v nemocnici), musíte požádat o povolení na matrice. Žádost si napíšete sami a podáte ji na matričním úřadě. Aby vám matrika žádost schválila, musí být toto místo považováno za důstojné (místo, které by mohlo být považováno za nedůstojné pro svatbu, může být hlučné nebo přeplněné veřejné prostory nebo místo, které je spojeno s negativními konotacemi nebo nevhodnými aktivitami).

 

Volba příjmení

V dotazníku k uzavření manželství vyplňujete i příjmení, které chcete užívat po svatbě. Současně uvádíte, jaké příjmení budou mít vaše děti narozené v manželství. Pokud budete měnit své příjmení, je nutné vyměnit také doklady totožnosti (cestovní pas, průkaz povolení k pobytu) a změnu jména nahlásit na všechna relevantní místa (pojišťovna, zaměstnavatel, banka apod.). 

 

Potřebujete pomoc či radu v souvislosti s plánovaným sňatkem? Obraťte se na bezplatné poradenství, které poskytuje po celé České republice síť Integračních center a nevládní neziskové organizace.