Zahraniční řidiči v České republice musí znát některé předpisy, aby mohli legálně řídit v zemi. Tento článek si klade za cíl poskytnout informace o podmínkách řízení v České republice, včetně způsobu získání řidičského průkazu, registrace vozidla a dodržování dalších nezbytných předpisů.

 

Jak získat řidičský průkaz v České republice?

 

Abyste mohli řídit v České republice, musíte mít platný řidičský průkaz. Pokud nemáte řidičský průkaz z jiné země, budete se muset nejprve přihlásit do autoškoly a následně vykonat zkoušku. Musí vám být minimálně 18 let a musíte doložíte lékařský posudek potvrzující, že jste zdravotně způsobilí k řízení motorového vozidla. Některé autoškoly mohou nabízet výuku i v jiném než českém jazyce, například v ruštině. Cena a doba trvání řidičských kurzů v České republice se může lišit v závislosti na konkrétní autoškole a typu průkazu, o nějž máte zájem. Obecně se však cena standardního řidičského kurzu v ČR může pohybovat od 15 000 Kč do 30 000 Kč, přičemž délka kurzu se obvykle pohybuje kolem 3-4 měsíců. To zahrnuje jak teoretický, tak praktický výcvik, stejně jako náklady na zkoušky a licenční poplatky. Mějte na paměti, že se jedná pouze o hrubé odhady a skutečné náklady se mohou lišit v závislosti na autoškole a dalších faktorech.

Pokud nemluvíte plynně česky, budete si muset na zkoušku zajistit tlumočníka. Zde naleznete seznam interkulturních pracovníků (pro oblast Prahy), kteří vás mohou ke zkoušce doprovázet. Pokud složíte řidičské zkoušky, získáte mezinárodní řidičský průkaz platný i mimo Evropskou unii.

Pokud vlastníte řidičský průkaz z Ukrajiny, který odpovídá vzoru řidičského průkazu stanovenému Úmluvou o silničním provozu, můžete v České republice řídit až jeden rok bez nutnosti výměny průkazu. Pokud však plánujete zůstat v ČR déle než rok, budete si muset řidičský průkaz vyměnit za český.

Pro změnu průkazu přejděte do registru řidičů (městský úřad s rozšířenou působností) a předložte:

 

  • svůj doklad totožnosti (biometrický cestovní doklad s vyznačením dočasné ochrany, vízum strpění, průkaz povolení k pobytu azylanta apod.),
  • doklad potvrzující obvyklé bydliště na území ČR (např. nájemní smlouva, doklad o platbě energií nebo jiných plateb vázaných na adresu),
  • váš řidičský průkaz (z Ukrajiny),
  • žádost o vydání řidičského průkazu - tiskopis obdržíte u odbavovací přepážky registru řidičů (jde o jedinečný tiskopis, který nejde stahovat z webu).

 

Nový řidičský průkaz vám bude vydán do 20 dnů.

 

Musím své vozidlo z Ukrajiny registrovat v ČR? 

 

Pokud plánujete zůstat v ČR méně než šest měsíců, nebo pokud vám v ČR byla udělena dočasná ochrana, můžete zde svým autem z Ukrajiny jezdit bez registrace za těchto podmínek:

 

  • auto má platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zelenou kartu). Seznam pojišťoven, které vydávají zelené karty, je k dispozici na stránkách Kanceláře pojištění motorových vozidel. Na přední straně zelené karty je seznam zemí, ve kterých pojištění platí.
  • je vozidlo provozováno v řádném technickém stavu. Nevztahuje se na vás však povinnost přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce na stanici technické kontroly v ČR.

 

Budete-li řídit vozidlo z Ukrajiny v ČR, bude považováno za vozidlo v mezinárodním provozu. Kontroly těchto vozidel na území ČR vykonává Policie České republiky.

 

Pokud vám byl udělen azyl a plánujete řídit své vozidlo na území ČR déle než šest měsíců v kalendářním roce, jste povinní jej přihlásit do registru silničních vozidel ČR. Po registraci bude vaše vozidlo podléhat pravidelným technickým kontrolám.

 

Registrace vozidel v České republice občanem Ukrajiny

 

Pokud je vozidlo registrováno na Ukrajině, ale má schválení platné v Evropské unii, je uvedené na výrobním štítku vozidla, který bývá umístěn podle typu vozidla v motorovém prostoru, v oblasti pravých předních dveří nebo v zavazadlovém prostoru. V tom případě jej lze registrovat a přiřadit mu registrační značku a technický průkaz.

 

Pokud vozidlo nemá schválení v Evropské unii, je nezbytné před registrací provést schválení technické způsobilosti a následně vozidlo zaregistrovat (přidělit mu registrační značku a technický průkaz).

 

Pro více informací kontaktujte prosím obecní úřad obce s rozšířenou působností, který naleznete na interaktivní mapě: Ministerstvo dopravy ČR - evidence vozidel

 

Zakoupení vozidla v ČR

 

Pokud nemůžete doložit adresu pobytu v ČR, dostanete registrační značku pro vývoz s platností na tři měsíce. Jakmile úřadu obce s rozšířenou působností dodáte adresu pobytu, bude možná registrace vozidla.

 

 

Zdroje informací:

 

Metropolevsech.eu - https://metropolevsech.eu/cs/potrebuji-resit/ridicsky-prukaz-a-registrace-vozidla-v-cr/

Ministerstvo dopravy - https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ukrajinske-ridicske-prukazy-v-CR-plati,-predpisy-n