Zde se dozvíte, co je registrované partnerství, kdo do něj může vstoupit, za jakých podmínek a kde.

 

Registrované partnerství je trvalý svazek dvou jedinců stejného pohlaví, kteří uzavírají partnerství vzájemnou dohodou. Dohoda je chápána jako konsensuální, dobrovolný a úplný projev svobodné vůle. Registrované partnerství je podobné manželství, ale má několik rozdílů.

 

Práva a povinnosti

Registrovaní partneři mají v rámci partnerství stejná práva a povinnosti a rozhodnutí o záležitostech partnerství přijímají oba partneři společně. Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho každodenních záležitostech. Oba partneři mají vzájemnou povinnost se navzájem podporovat. Žije-li dítě jednoho z partnerů ve společné domácnosti, má druhý partner právo a povinnost podílet se na výchově dítěte. Na rozdíl od manželství registrovaní partneři nezakládají společné jmění, pouze formu podílového spoluvlastnictví tzv. podílové spoluvlastnictví, kde má každý z partnerů přesně definovaný podíl. Mají právo na přístup k informacím o zdravotním stavu partnera (např. pokud je partner v nemocnici). V dědickém řízení po sobě registrovaní partneři dědí ze zákona stejně jako manželé.

 

Kde učinit prohlášení

Prohlášení se provádí před úředníkem na matričním úřadě. Seznam registrujících matričních úřadů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: [https://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-registrovaneho-partnerstvi.aspx].Podmínky pro uzavření registrovaného partnerství

Alespoň jedna z osob uzavírajících registrované partnerství musí být občanem České republiky. Oběma partnerům musí být alespoň 18 let a nesmí být v současné době manželé nebo v registrovaném partnerství v jiné zemi. Pokud osoba, která chce uzavřít partnerství, nemluví nebo nerozumí česky, je při prohlášení nutná přítomnost tlumočníka. Protokol také podepisuje tlumočník. Přítomnost svědků není nutná.Požadované dokumenty

 

1. Pokud jste přihlášeni k trvalému pobytu v České republice:

- Rodný list

- Doklad o státním občanství

- Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

- Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

- Pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

- Vyplněný dotazník k partnerství, který je k dispozici u registrujících matričních úřadů2. Pokud nejste přihlášeni k trvalému pobytu v ČR:

- Rodný list, pas

- Doklad o občanství (např. pas)

- Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (ne starší 6 měsíců)

- Doklad o rodinném stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáván

- Případně úmrtní list, rozsudek o rozvodu manželství nebo rozhodnutí soudu o zrušení předchozího partnerství (pokud už jste v minulosti uzavřeli manželství či registrované partnerství)

- Potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR  od Cizinecké policie ČR (ne starší než 7 dní) - pokud nemáte trvalý pobyt v ČR a jste občané třetích zemí (mimo EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

- Vyplněný dotazník k partnerství, který je k dispozici u registrujících matričních úřadůPokud vám byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, může matriční úřad prominout předložení dokladů, které by bylo velmi obtížné získat.Poplatky za uzavření registrovaného partnerství

Poplatky závisí na tom, zda máte vy, nebo váš partner trvalý pobyt na území ČR:

- Pokud mají oba partneři trvalé bydliště v ČR: 1000 Kč

- Pokud nikdo z páru nemá trvalý pobyt v ČR - 3000 Kč

- Pokud má v ČR trvalý pobyt pouze jeden partner: 2000 KčPodmínky zrušení registrovaného partnerství

Návrh na zrušení partnerství může podat jeden z partnerů, pokud partnerský vztah již fakticky netrvá. Pokud se k návrhu připojí i druhý partner, soud rozhodne o zrušení partnerství a nezkoumá, jestli partnerský vztah už netrvá. Návrh se podává k okresnímu soudu, soudní poplatek je 2000 Kč.Zdroje informací

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-registrovaneho-partnerstvi.aspxWeb Policie ČR:

https://www.policie.cz/clanek/kontakty-na-reditelstvi-sluzby-a-jednotliva-pracoviste-cizinecke-policie.aspxPortál veřejné správy:

https://portal.gov.cz/informace/prava-a-povinnosti-registrovanych-partneru-INF-85