Zde je souhrn dalších povinností pro podnikatele (česky živnostníci) podle živnostenského zákona:


1. Jasně označit místo podnikání a sídlo: Místo podnikání a sídlo musí být zřetelně označeny, zejména pokud se liší od místa bydliště podnikatele. Patří sem větší prostory nebo prostory sloužící k podnikatelské činnosti.


2. Zajistit přítomnost odpovědného zástupce: Podnikatelé jsou povinni zajistit přítomnost odpovědného zástupce při provozování jejich živnosti.


3. Poskytnutí dokumentace o pořízení zboží nebo materiálu: Podnikatelé jsou povinni předložit doklady prokazující způsob pořízení prodávaného zboží nebo materiálů, které používají k poskytování služeb.


4. Zajistit přítomnost osoby, která mluví česky (nebo slovensky): Pokud je podnikatel povinen poskytovat služby nebo prodávat zboží v určených hodinách, musí zajistit přítomnost osoby, která
splňuje jazykový požadavek tím, že mluví česky nebo slovensky.


5. Oznámit přerušení živnosti: Přeruší-li podnikatel živnost na dobu delší než 6 měsíců, musí to písemně oznámit živnostenskému úřadu.


6. Oznámit obnovení živnosti: Po přerušení živnosti jsou podnikatelé rovněž povinni oznámit obnovení živnosti.


7. Vlastnit živnostenský list nebo osvědčení: Podnikatel je povinen mít v místě podnikání živnostenský list nebo osvědčení o způsobilosti k prokázání živnostenského oprávnění.


8. Vystavování prodejní a servisní dokumentace: Podnikatelé jsou povinni vystavovat doklady pro prodej zboží a poskytování služeb. Kopie těchto dokumentů musí být uchovány po dobu 3 let od data vydání.


9. Hlášení informace živnostenskému úřadu: Podnikatel je povinen nahlásit živnostenskému úřadu, zda provozuje živnost a doložit doklady potvrzující tuto skutečnost.


10. Umožnění kontroly: Podnikatelé jsou povinni umožnit živnostenskému úřadu provádění kontroly své živnostenské činnosti.


11. Ověřte totožnost zaměstnanců úředníkům živnostenského úřadu: V případě potřeby musí podnikatelé ověřit totožnost svých zaměstnanců úředníkům živnostenského úřadu.


Zdroj informací:
Ministerstvo průmyslu a obchodu - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/aktualni- informace/pro-informaci---radce-nejen-pro-zacinajici-podnikatele--225510/