V tomto článku se dozvíte, kdo je v České republice považován za osobu se zdravotním postižením,
jaké výhody a práva mají tito lidé, a jak si zajistit
uhradu zdravotního pojištění od státu. Najdete zde také kontaktní informace pro bezplatnou pomoc a poradenství.


Práva osob se zdravotním postižením


V České republice platí tzv. antidiskriminační zákon, který chrání práva osob
se zdravotním postižením a zabraňuje diskriminaci na základě zdravotního postižení. Zákon nařizuje zajištění rovného
přístupu jednotlivců se zdravotním postižením ke všem službám a příležitostem, včetně vzdělání a zaměstnání
. Zaměstnavatelé jsou povinni přizpůsobit pracovní prostředí a podmínky osobám
se zdravotním postižením, aby ti mohli plnohodnotně vykonávat své zaměstnaní. Poskytovatelé služeb, včetně veřejných institucí a soukromých
společnosti, jsou povinny zpřístupnit své služby osobám se zdravotním postižením, včetně
poskytování informací ve vhodných formátech. Osoby se zdravotním postižením v ČR mají právo na rovné
příležitosti, plné a efektivní zapojení do společnosti a respekt.


Kdo je považován za osobu se zdravotním postižením


Dle českého práva neexistuje jednotná definice osoby se zdravotním postižením. Tyto osoby mají na základě průkazu zdravotního postižení v České republice, označeného jako ZTP (zdravotně postižený) nebo ZTP/P (zdravotně postižený s doprovodem), nárok na různé výhody (např. slevy na veřejné dopravě, prioritní sezení v hromadné dopravě atd.). Průkazy zdravotního postižení se v současné době nově příchozím z Ukrajiny nevydávají.


Pro účely zaměstnání jsou osoby se zdravotním postižením fyzické osoby uznávané sociálním zabezpečením jako postižené, držící průkazy ZTP nebo ZTP/P, nebo osoby s ohroženým zdravím. Osobou s ohroženým zdravím je někdo, kdo může pracovat, ale potřebuje, aby pracovní prostředí, pracovní doba a další pracovní podmínky byly přizpůsobeny jeho dlouhodobému zdravotnímu stavu trvajícímu alespoň jeden rok. Osoby s ohroženým zdravím mohou hledat radu v jakékoli pobočce úřadu práce.


Vyšší humanitární příspěvek pro osoby se zdravotním postižením


Být uznán jako osoba se zdravotním postižením je důležité kvůli výši humanitárního příspěvku poskytovaného Úřadem práce ČR. Pokud máte průkaz zdravotního postižení z Ukrajiny nebo se považujete za osobu se zdravotním postižením, ale takový průkaz nemáte, budete muset projít hodnocením v ČR. Hodnocení si můžete zažádat pomocí formuláře, který určí, zda jste osobou se zdravotním postižením. Hodnocení platí pouze pro zvýšený humanitární příspěvek. Zdravotní stav bude hodnocen ke dni podání žádosti. Žádost musí být podána elektronicky a v češtině. Přiložte české lékařské zprávy, které mohou být použity k hodnocení vašeho zdravotního stavu.


Zdravotní pojištění


Upozorňujeme, že stát hradí vaše zdravotní pojištění pouze prvních 150 dnů po příjezdu do České republiky. Musíte informovat zdravotní pojišťovnu, jak si budete po tuto dobu své pojištění hradit. Pokud chcete, aby stát dále hradil vaše zdravotní pojištění jako osoba se zdravotním postižením, musíte se na úřadu práce zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání. Pokud vám vaše zdravotní stav brání v návštěvě úřadu práce osobně, můžete svou žádost podat také elektronicky.


Dlouhodobé ošetřovné


Dlouhodobé ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, o kterou můžete žádat, pokud pečujete o osobu vyžadující dlouhodobou péči nebo o osobu v nevyléčitelném stavu. Nárok na dávku mohou za splnění dalších podmínek uplatnit pouze ti, kteří si platí nemocenské pojištění (zaměstnanci nebo podnikatelé), a to maximálně po dobu 90 kalendářních dnů. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má podnikatel, pouze pokud byl účasten nemocenského pojištění po dobu alespoň tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu dlouhodobé péče. Během pobírání dlouhodobého ošetřovného nesmíte podnikat ani být zaměstnán.


Informace, pomoc a poradenství


AMIGA, z.s. je nevládní nezisková organizace, která poskytuje bezplatnou pomoc nově příchozím z Ukrajiny. Probíhají pravidelná setkání s psychologem, k dispozici je i dětský psycholog pro děti se speciálními potřebami.


DUMKA poskytuje psychickou podporu. Pro ty, kteří se nemohou osobně zúčastnit, je k dispozici online podpora.


Na webu Metropolevsech.eu naleznete kontakty na různé organizace, které nabízejí pomoc - Pomoc osobám se zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do ČR.


Národní rada osob se zdravotním postižením


Zastřešující organizace: Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR, z.s. poskytuje poradenství pro osoby se zdravotním postižením z Ukrajiny, především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní pomoci apod. Tlumočení si klient musí zajistit sám.


Informace o službách organizace naleznete zde.

Leták pro osoby z Ukrajiny: v češtině, v ukrajinštině.


Veřejný ochránce práv - Přístupný každému, jehož práva jsou ze strany státu porušována


Informační zdroje:
Ministerstvo práce a sociálních věcí - https://www.mpsv.cz/-/priznani-prukazu-ozp
Metropolevsech.eu - Pomoc osobám se zdravotním postižením z Ukrajiny

Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR, z.s. - https://nrzp.cz/
Formulář a informační leták naleznete na stránkách ČSSZ

Veřejný ochránce práv