Tento článek vysvětluje, kdo musí být v České republice zdravotně pojištěn, za jakých okolností potřebujete cestovní zdravotní pojištění, podmínky zdravotního pojištění, jak se přihlásit a jaké doklady budete potřebovat.

 

Kdo musí být zdravotně pojištěn?

 

Pokud máte trvalý pobyt v ČR, jste ze zákona povinni být zdravotně pojištěni, ale i když nemáte trvalé bydliště, jste stále povinni být součástí systému veřejného zdravotního pojištění, pokud:

 

 • Jste zaměstnáni zaměstnavatelem s trvalým pobytem v ČR,
 • Máte povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • Dostali jste azyl v České republice,
 • V České republice vám byla poskytnuta dodatečná ochrana,
 • Bylo vám uděleno povolení k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky,
 • Jste nezletilý, který je v systému péče o děti v České republice,
 • Splnili jste požadavky dané zákony EU,
 • Vaše dítě se narodilo v ČR a máte povolený dlouhodobý pobyt (do konce měsíce, ve kterém Vaše dítě dosáhlo 60 dnů věku),
 • Jste nezletilá osoba s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR

 

Cestovní zdravotní pojištění

 

Nepotřebujete zdravotní cestovní pojištění, pokud:

 • Jste občanem jedné z těchto zemí: Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kuba, Japonsko, Makedonie, Černá Hora, Turecko a Srbsko
 • Účastníte se: programu Erasmus Mundus, stipendijního programu Fullbright, Evropské dobrovolné služby ES programu Mládež v akci
 • Jste držitelem Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) vydaného jiným členským státem EU; nebo kartu GHIC vydanou ve Spojeném království

 

Cestovní zdravotní pojištění pro občany mimo EU , kteří žádají o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu :

 

Pokud jste občanem mimo EU a plánujete v ČR pobývat déle než 90 dní, musíte si zajistit cestovní zdravotní pojištění. Zde jsou požadavky:

 1. Při vstupu:
  • Přihlaste se k cestovnímu zdravotnímu pojištění do 90 dnů od vstupu do ČR.
 2. Přihláška na české ambasádě:
  • Pokud žádáte o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu, musíte předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění
  • Pokrytí vašeho zdravotního pojištění musí zahrnovat nezbytnou a neodkladnou péči po dobu prvních 90 dnů
  • Po zbytek pobytu je vyžadováno komplexní zdravotní pojištění
  • Případně předložte doklad o komplexním zdravotním pojištění po celou dobu pobytu
 3. Požadavky na pojistnou dokumentaci:
  • Pojištění musí pokrývat komplexní zdravotní péči
  • Pojišťovna musí mít oprávnění k činnosti v ČR
  • Dokument o pojištění musí obsahovat:
   • Pojištění na celý pobyt v ČR
   • Rozsah pojistného krytí
   • Limit pojistného plnění minimálně 400  000 EUR za jednu pojistnou událost
 4. Dodatečné podmínky:
  • Pojištění nesmí vylučovat krytí úrazů nebo škod způsobených úmyslným jednáním, vaším zaviněním nebo spoluúčastí nebo požitím alkoholu, omamných a psychotropních látek.
  • Pokud je pojištění sjednáno v zahraničí, poskytněte úřední překlad pojistky a jejích všeobecných podmínek do českého jazyka

Při žádosti nepotřebujete doklad o zdravotním cestovním pojištění, pokud:

 • Přispíváte na veřejné zdravotní pojištění (např. jde-li o pobyt za účelem zaměstnání, doklad o zdravotním cestovním pojištění je vyžadován pouze po dobu nástupu do nástupu do zaměstnání)
 • Náklady na zdravotní péči jsou hrazeny mezinárodní smlouvou
 • Pokud prokážete, že vaše zdravotní péče je hrazena jiným způsobem

 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění pro občany EU

 

Doklad o cestovním zdravotním pojištění pro občana EU a jeho rodinné příslušníky (kteří nejsou občany EU) může být:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)
 • Certifikát dočasně nahrazující EHIC
 • Registrační osvědčení
 • Průkaz pojištěnce EU s bydlištěm v ČR
 • Průkaz pojistníka žijícího v České republice
 • Jedna z forem E 106, E 109, E 112, E 120, E 121

 

Zdroj:

www.mvcr.cz

www.vzp.cz