V tomto článku najdete informace o tom, co dělat, pokud máte ukrajinský řidičský průkaz, jak vyměnit za český a informace o profesionálních řidičích.

 

V České republice můžete použít svůj platný ukrajinský řidičský průkaz, pokud splňuje normu stanovenou Úmluvou o provozu na pozemních komunikacích popsanou krátce v ukrajinštině zde . Popis v angličtině si můžete přečíst na konci tohoto článku.

Platný řidičský průkaz vydaný na Ukrajině je také ten, jehož platnost skončila po 1. lednu 2022, pokud nemohlo dojít k jeho výměně z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

 

Výměna ukrajinského řidičského průkazu za český

 

Pokud nemáte povolení k pobytu na území ČR delší než 1 rok, nemusíte si řidičský průkaz vyměňovat za český.

Výměna je možná až poté, co v České republice žijete alespoň 185 dní pro osobní nebo profesní vztahy

Řidičský průkaz si můžete vyměnit na kterémkoli obecním úřadě s rozšířenou působností (úřad samosprávy, který zajišťuje nejen místní úkony, ale i širší administrativní povinnosti pro okolí) – seznam obcí s takovými úřady v jednotlivých krajích naleznete zde

Řidičský průkaz nelze vyměnit ihned po příjezdu do ČR – výměnu můžete provést až při dlouhodobém pobytu.

 

Co mohu dělat, když můj řidičský průkaz neodpovídá mezinárodním dohodám?

 

V České republice nemůžete řídit, pokud váš řidičský průkaz svým vzhledem neodpovídá standardu mezinárodních smluv.

Možným řešením je získání českého řidičského průkazu, tedy absolvování výcviku a výcviku v autoškole a složení zkoušky.

 • Pro podání přihlášky do řidičské školy není nutné mít trvalé bydliště na území ČR, ale pro vydání řidičského průkazu je nutný pobyt minimálně 185 dní pro osobní nebo pracovní vztahy.
 • Po složení zkoušky je třeba požádat o vydání řidičského průkazu
 • Řidičský průkaz si necháte vyřídit na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Jejich mapu najdete zde

 

 

Informace pro profesionální řidiče

 

V České republice je možné být zaměstnán jako řidič, pokud vlastníte platný ukrajinský řidičský průkaz. Řízení nákladních vozidel a autobusů je však podmíněno získáním a držením odborné způsobilosti řidiče a také karty řidiče.

Jak se mohu stát profesionálním řidičem?

 • Odborná způsobilost se prokazuje průkazem odborné způsobilosti, který získáte k platnému ukrajinskému řidičskému průkazu
 • K získání průkazu odborné způsobilosti nemusíte mít trvalý pobyt v ČR
 • Průkaz odborné způsobilosti získáte absolvováním školení
 • Odbornou způsobilost k řízení je možné prokázat i profesním průkazem řidiče vydaným jinou zemí EU/EHS nebo Švýcarskem

Kde mohu požádat o profesionální řidičský průkaz?

Profesní průkazy řidiče se vydávají na úřadech obcí s rozšířenou působností. Najdete je na této mapě .

K přihlášce je také potřeba přinést:

 • Platná identifikační karta
 • Platný ukrajinský řidičský průkaz
 • Potvrzení o absolvování školení nebo potvrzení o účasti na školení
 • Buď svou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem s trvalým pobytem v ČR, nebo výpis z živnostenského rejstříku

Pokud máte profesionální řidičský průkaz vydaný na Ukrajině, není možné jej použít pro zaměstnání. Odbornou způsobilost řidiče můžete ze zákona získat pouze na území ČR, v jiné zemi EU/EHS nebo ve Švýcarsku.

 

Více informací naleznete na tomto webu .

 

Popis řidičských průkazů podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968):

 

Národní řidičský průkaz musí mít formu dokumentu. Průkaz by měl být plastový nebo papírový. U plastových řidičských průkazů se doporučuje volit formát 54×86 mm. Barva by měla být růžová. Na přední straně průkazu je název „Řidičský průkaz“ zobrazen v národním jazyce (jazycích) vydávající země a musí také obsahovat název nebo rozlišovací znak vydávajícího státu.

 

Řidičský průkaz musí obsahovat následující údaje, očíslované takto:

 1. Příjmení;
 2. Křestní jméno, další jména;
 3. Datum a místo narození (mohou být nahrazeny jinými údaji podle vnitrostátních právních předpisů);
 4.  
  • Datum vydání;
  • Datum expirace;
  • jméno nebo razítko úřadu, který řidičský průkaz vydává;
  • identifikační číslo pro účely registrace, jiné než uvedené pod číslem 5, odstavec 4;
 5. číslo řidičského průkazu;
 6. fotografie držitele;
 7. Podpis držitele průkazu;
 8. Skupiny (podskupiny) vozidel, pro které platí řidičský průkaz;
 9. Další informace nebo omezení pro každou skupinu (podskupinu) vozidel ve formě kódu.

Pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují další informace, měly by být uvedeny na řidičském průkazu pod těmito čísly:

 1. Místo obvyklého pobytu;
 2. Datum vydání pro každou skupinu (podskupinu) vozidel;
 3. Datum vypršení platnosti pro každou skupinu (podskupinu) vozidel;
 4. Informace pro registraci v případě změny země obvyklého pobytu;
 5. Informace pro registraci nebo jiné informace týkající se bezpečnosti silničního provozu.

 

Všechny údaje na řidičském průkazu musí být napsány latinkou. Je-li použito jiné písmo, musí být tyto informace rovněž přepsány latinkou.

Skupiny řidičských oprávnění, které tvoří obsah řidičského oprávnění, jsou A, B, C, D, B+E, C+E, D+E s příslušným piktogramem, případně podskupiny řidičských oprávnění - A1, B1, C1 , D1, C1+E, D1+E s odpovídajícím piktogramem.

Další informace týkající se vzoru řidičského průkazu jsou uvedeny v příloze č. 6 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) - Sbírka mezinárodních smluv, svazek č. 46/2013.

Zdroj:

www.mdcr.cz