Tento článek popisuje

 • co je "plná moc" v České republice
 • jak plná moc funguje
 • jak vám může pomoci
 • role zúčastněných lidí
 • druhy a použití plné moci
 • jak napsat a nechat ověřit plnou moc

Potřebujete-li někoho, kdo bude vaším jménem řešit právní, finanční nebo osobní záležitosti, tato příručka vám nabídne potřebné informace.

Co je plná moc?

Plná moc je právní dokument, který umožňuje jedné osobě (zmocnitel) pověřit jinou osobu (zmocněnec) k jednání svým jménem v právních záležitostech. Může se hodit například při hlasování nebo při jednání s úřady. Plná moc musí splňovat specifické právní požadavky.

Klíčová terminologie

 • Zmocnitel: Osoba, která uděluje plnou moc.
 • Zmocněnec: Osoba, která je oprávněna jednat za zmocnitele. Na rozdíl od smlouvy o zastupování, která je smlouvou mezi dvěma osobami, je plná moc jednostranným svolením jednatele jednat s jinými osobami nebo úřady, ale přesto – dokument musí podepsat zmocnitel i zmocněnec.

Kdo se může stát zmocněncem?

Zmocněncem může být jak fyzická, tak právnická osoba. U právnických osob jednají jejich jménem statutární orgány, zatímco fyzická osoba jedná osobně. Můžete také udělit plnou moc více zástupcům s uvedením, zda musí jednat společně nebo mohou jednat nezávisle. Plná moc se uděluje, když osoba, která by měla vykonat určitý právní úkol, z nějakého důvodu nemůže být osobně přítomna.

 

Použití plné moci

 • Právní zastoupení: Zmocněnec může zastupovat zmocnitele u soudu nebo při jednání s vládními úřady.
 • Finanční záležitosti: Může to zahrnovat správu bankovních účtů, podepisování smluv nebo vyřizování půjček.
 • Nemovitost: Zmocněnec může kupovat nebo prodávat nemovitost jménem zmocnitele nebo spravovat jejich majetek.
 • Obchodní vztahy: Zmocněnec může řídit obchodní operace, podepisovat obchodní smlouvy nebo jednat s obchodními partnery.
 • Osobní záležitosti: Například vyzvedávání pošty na poště, zařizování zdravotních záležitostí nebo podepisování dokumentů.

Plná moc může být konkrétní (pro konkrétní úkol nebo skupinu úkolů) nebo obecná (pro neomezený počet úkolů za určité období).

 

Druhy plné moci

 • Ústní forma: Existuje, ale nedoporučuje se.
 • I když je ze zákona dovoleno udělit plnou moc ústně (mluvením), nedoporučuje se to, protože chybí písemný záznam, což může vést k nedorozuměním nebo sporům. Písemná plná moc je přehlednější a spolehlivější.
 • Písemná forma: Obvykle se vyžaduje pro právní a úřední záležitosti, jako je podpis smluv, hlasování na schůzích nebo jednání s vládními úřady.

Často je potřeba nechat plnou moc (podpis) úředně ověřit kvůli specifickým pravidlům, rozhodnutí soudu nebo zákonům. K některým právním úkonům potřebujete zvláštní plnou moc, která je notářsky ověřená.

 

Kdy musí být plná moc ověřena?

Podle zákona existují podmínky, kdy musí být podpis na plné moci ověřen.

 

Podpis nemusí být ověřen, pokud je plná moc udělena:

a) Pro jednu konkrétní akci, skupinu akcí nebo část postupu.

Například: Umožnění někomu vyzvednout vaši poštu, podat daňové přiznání nebo vyřídit řadu bankovních transakcí vaším jménem.

b) Pro jeden konkrétní postup.

Například: Pověření někoho k účasti na jedné schůzce, podpisu jednoho konkrétního dokumentu nebo podání jedné pojistné události za vás.

 

Podpis musí být ověřen, pokud je plná moc udělena:

c) Na libovolný počet úkolů s konkrétním účelem, které začnou v určitou dobu v budoucnu; v tomto případě musí být podpis vždy úředně ověřen a plná moc musí být předložena příslušnému úřadu před zahájením úkolů, nebo musí být zaznamenána v úředních záznamech.

 

Podpis můžete nechat ověřit u notáře, ale je nejjednodušší ověřit podpis na pobočce CzechPOINTu.

 

Czech POINT

Czech POINT (Czech Submission Verification Information National Terminal) je místo, kde můžete získat pomoc s různými administrativními záležitostmi. Najdete ho na téměř 1000 poštách označených logem Czech POINT.

Kromě ověření podpisu můžete na poště získat ověřené výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí a dalších veřejných informačních systémů. Můžete také registrovat obchod nebo požádat o nové přístupové údaje k datové schránce.

 

Jak napsat plnou moc?

Plnou moc můžete napsat sami nebo použít šablony dostupné na mnoha oficiálních vládních webových stránkách.

Formální náležitosti plné moci

Dokument musí obsahovat následující informace:

Zmocnitel:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození (nebo rodné číslo)
 • Adresa

Zmocněnec:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození (nebo rodné číslo)
 • Adresa

Dále musí vymezovat rozsah plné moci, tedy v jakých věcech je zmocněnec oprávněn jednat.

Na konci dokumentu musí obsahovat:

 • Místo
 • Datum
 • Podpisy zmocnitele a zmocněnce

Tyto šablony vám mohou pomoci vytvořit dokument plné moci: Šablony plné moci ke stažení

 

Zdroje: