V tomto průvodci nostrifikací diplomů v České republice zjistíte:

- Jak požádat o uznání zahraničního vzdělání

- Požadované dokumenty včetně superlegalizace a apostily

- Kdo rozhoduje o vaší žádosti o nostrifikaci

- Zvláštní případy, jako je mezinárodní ochrana a dvoustranné dohody

- Praktické pokyny pro podání přihlášky

- Kontaktní údaje pro další pomoc

 

Co je to nostrifikace?

Nostrifikace je proces, který uznává zahraniční vysokoškolské vzdělání za rovnocenné tomu získanému v České republice. To znamená, že pokud jste vystudovali vysokou školu v zahraničí a chcete, aby vaše vzdělání uznali v České republice, musíte tímto procesem projít.

 

Jak nostrifikace funguje?

Aplikace:

Žádost o uznání musíte podat na příslušné veřejné vysoké škole v ČR. Často lze tyto formuláře/přihlášky nalézt na webových stránkách příslušných institucí. Pokud jste vystudovali vojenské nebo bezpečnostní obory, hlásíte se na ministerstvo obrany nebo na ministerstvo vnitra.

Doklady, které přiložíte k přihlášce:

- Originál nebo úředně ověřená kopie diplomu

- originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu s informacemi o vašem studiu (tzv. "Dodatek k diplomu")

- Pokud vás zastupuje jiná osoba, musíte přiložit její plnou moc

- Pokud jste změnili jméno, přiložte oficiální doklad o změně (např. oddací list)

Ověření dokumentů: Vaše dokumenty mohou být vyžadovány pro vyšší ověření (super legalizace nebo Apostille) v závislosti na zemi, kde jste studovali.

 • Superlegalizace je podrobný proces ověřování zahraničních dokumentů, jako jsou diplomy a dodatky k diplomu, aby mohly být uznány v České republice. Jedná se o kontrolu podpisů a razítek orgánem vydávající země, dále ministerstvem zahraničních věcí a nakonec zastupitelským úřadem ČR. Superlegalizace je nutná, když neexistuje jednodušší mezinárodní dohoda, jako je Haagská úmluva o apostile, která ověřování urychluje.
 • Apostila je zjednodušená forma ověřování veřejných listin mezi zeměmi, které podepsaly Haagskou úmluvu. To znamená, že dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy a soudní rozhodnutí vydané v jedné z těchto zemí, jsou mezinárodně uznávány, aniž by bylo nutné v zahraničí další ověřování. Apostila zahrnuje pouze jedno ověření autorizovaným orgánem v zemi, která dokument vydala, což je jednodušší než tradiční superlegalizace.

Kdo rozhoduje o nostrifikaci?

Veřejné vysoké školy: Rozhodují o většině žádostí. Každá univerzita si vybírá programy podobné těm, které sama nabízí.

Ministerstvo obrany (MO) : Pokud jste studovali v oboru vojenství.

Ministerstvo vnitra (MV) Pokud jste studovali v oboru bezpečnostní služby.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT): Je odvolacím orgánem, pokud byla vaše žádost zamítnuta. Může také rozhodnout, zda v ČR není škola s podobným programem.

Co ještě potřebujete vědět?

- Poplatek: Za podání přihlášky se platí poplatek 3000 Kč.

- Délka řízení: Rozhodnutí by mělo být vydáno do 30 dnů od podání žádosti. Lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů, pokud je proces složitější.

- Odvolání: Pokud je vaše žádost zamítnuta, můžete se do 15 dnů odvolat. Jde-li o zamítnutí ze strany Ministerstva obrany nebo vnitra, rozhoduje příslušný ministr.

 

Jak přistupovat k nostrifikaci – Krok za krokem

 1. Výzkum a příprava:
  • Určete, která česká veřejná vysoká škola nebo ministerstvo zajišťuje nostrifikaci pro váš studijní obor (např. všeobecné vzdělání, vojenství, bezpečnost).
  • Shromážděte potřebné dokumenty: Originál nebo ověřenou kopii diplomu, dodatek k diplomu (je-li k dispozici), plnou moc, je-li k dispozici, a doklad o změně jména (např. oddací list).
 2. Ověření dokumentu:
  • Zkontrolujte, zda vaše dokumenty vyžadují ověření vyšší úrovně, jako je superlegalizace nebo apostila, podle země, kde byl váš diplom vydán.
 3. Odeslání přihlášky:
  • Přihlášku podejte fyzicky (poštou) nebo elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na určenou vysokou školu nebo ministerstvo.
  • Přiložte požadované dokumenty a zaplaťte poplatek za přihlášku (obvykle 3000 Kč).
 4. Zpracování a rozhodnutí:
  • Rozhodnutí očekávejte do 30 dnů od podání. U složitých případů se tato lhůta může prodloužit až na 60 dní.
 5. Proces odvolání:
  • Pokud bude vaše žádost zamítnuta, můžete se do 15 dnů odvolat. Odvolání řeší ministerstvo školství.
 6. Speciální případy:
  • Pokud máte mezinárodní ochranu (např. azyl), lze některé dokumenty nahradit čestným prohlášením.
  • Dodržujte veškeré bilaterální dohody mezi Českou republikou a vaší zemí o uznávání vzdělání.
 7. Kontakt pro podporu:

Dodržování těchto kroků pomůže zajistit, aby byl váš zahraniční diplom oficiálně uznán v České republice, což usnadní další studium nebo pracovní příležitosti.

Speciální případy

- Mezinárodní ochrana: Pokud máte mezinárodní ochranu (např. azyl), můžete některé dokumenty nahradit čestným prohlášením.

- Dvoustranné smlouvy: Pokud má Česká republika s Vaší zemí uzavřenou smlouvu o uznávání vzdělání, postupuje se podle této smlouvy.

Podání přihlášky

- Písemně: Dokumenty zaslané poštou na adresu vybrané školy nebo ministerstva.

- Elektronicky: Dokumenty zasílané do datové schránky nebo elektronické podatelny s ověřeným elektronickým podpisem.

Nostrifikační proces zajišťuje, že vaše zahraniční vzdělání bude v České republice uznáno a můžete ho využít k dalšímu studiu nebo práci. V případě dotazů nebo potřeby dalších informací se můžete obrátit na příslušnou veřejnou vysokou školu nebo ministerstvo.

Pokyny pro žadatele o nostrifikaci z Ukrajiny

Ukrajinské diplomy vydávané do 27. února 2000

Pokud máte ukrajinský diplom vydaný mezi 6. červnem 1972 a 27. únorem 2000, vztahuje se na vás „Protokol o rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a diplomech“. Tento protokol zajišťuje, že diplomy z tohoto období jsou automaticky uznávány jako rovnocenné s českými diplomy, bez nutnosti nostrifikace . Protokol byl v platnosti do 28. února 2000.

Ukrajinské školství s neúplnými doklady

Pokud nemáte všechny potřebné doklady o vzdělání, můžete je nahradit čestným prohlášením:

1. Chybějící diplom: V čestném prohlášení uveďte název školy, sídlo školy, druh diplomu (bakalářský, magisterský apod.), název studijního programu, datum nebo ročník. diplom a další relevantní informace.

2. Chybějící dodatek k diplomu: V čestném prohlášení uveďte název školy, sídlo školy, místo studia, stupeň dosaženého vzdělání, název studijního programu, dobu studia, popř. seznam absolvovaných předmětů, informace o praxi, obsahu závěrečných zkoušek a prací a další relevantní informace.

 

Pro žadatele s dočasnou ochranou nebo zvláštním vízem

Pokud máte dočasnou ochranu nebo zvláštní vízum vydané Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR, můžete chybějící doklady nahradit čestným prohlášením. K žádosti se připojí podepsaná a datovaná kopie dokladu o dočasné ochraně.

Osvobození od poplatku

Držitelé dočasné ochrany jsou osvobozeni od nostrifikačního poplatku. K žádosti musí být přiložena kopie dokumentu dočasné ochrany. Tato výjimka se vztahuje na žádosti podané do 31. srpna 2024.

Uchazeči o vysokoškolské studium

Uchazeči s dočasnou ochranou mohou pro účely přijímacího řízení požádat vysokou školu s institucionální akreditací o posouzení dosaženého vzdělání. V tomto případě není vyžadován žádný nostrifikační certifikát. Na podmínky přijímacího řízení se zeptejte přímo konkrétní vysoké školy.

 

Kontakty

Pro další informace kontaktujte prosím Ministerstvo vnitra:

- E-mail: ukrajina@mvcr.cz

- Nonstop telefonní číslo: +420 974 801 802

Prameny:

https://msmt.gov.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/nostrifikace

https://msmt.gov.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/zvlastni-informace-pro-zadatele-o-nostrifikaci-z-ukrajiny